Όροι συμμετοχής

        1. Όροι συμμετοχής  στα event / δραστηριότητες/ προγράμματα της Cycling hellas 

Τα event /αθλητικές διοργανώσεις/ υπαίθριες δραστηριότητες/ προγράμματα  που  υλοποιεί η CYCLING HELLAS απευθύνονται σε διάφορες ηλικίες &  επίπεδα φυσικής  κατάστασης. Το όριο ηλικίας, ο βαθμός δυσκολίας,  η διαδρομή, το επίπεδο φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων/ ποδηλατών/ αγωνιζόμενων, οι επιμέρους κανονισμοί και όροι συμμετοχής, η φόρμα εγγραφής και σχετικές πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στα event/ αθλητικές διοργανώσεις/ υπαίθριες δραστηριότητες/ προγράμματα.

Οι ανήλικοι συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι κάτω των 18 ετών συμμετέχουν με ευθύνη των κηδεμόνων τους και  συνοδεύονται από αυτούς.

Μοναδική προϋπόθεση  όλων των ενήλικων ή ανήλικων συμμετεχόντων/ ποδηλατών/ αγωνιζόμενων για τη συμμετοχή τους στα event/ αθλητικές διοργανώσεις/ υπαίθριες  δραστηριότητες/ προγράμματα είναι η καλή ψυχική και σωματική υγεία, η διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και η τήρηση των εντολών/ κανονισμών των διοργανωτών/ οδηγών/ συνοδών/ εκπαιδευτών.

Οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του ενήλικου ή ανήλικου συμμετέχοντα/ ποδηλάτη/ αγωνιζόμενου θα πρέπει να αναφερθεί, διότι ο ενήλικας (ή ο κηδεμόνας ανηλίκου) αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της δικής του υγείας ή του ατόμου που κηδεμονεύει, για τη συμμετοχή του σε αθλητικές διοργανώσεις/ υπαίθριες δραστηριότητες/ προγράμματα της Cycling Hellas. Σε κάποια  event/αθλητικές διοργανώσεις/ υπαίθριες δραστηριότητες/ προγράμματα ορίζεται  και επιβάλλεται οι ενήλικοι ή ανήλικοι συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι να προσκομίζουν Υπεύθυνη δήλωση του Ν 105 υπογεγραμμένη, επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενήλικα ή του κηδεμόνα του ανήλικου συμμετέχοντα/ ποδηλάτη/ αγωνιζόμενου. Στην υπεύθυνη δήλωση οι κηδεμόνες ανηλίκων ή οι ενήλικοι  συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι  συμπεριλαμβάνουν  σχετικό κείμενο/ όρους/ κανονισμούς που ορίζει η  Οργανωτική Επιτροπή ή η Cycling Hellas ως διοργανωτής  ή υποστηρικτής του event / αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος και είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν όσα αναφέρονται στην Υπεύθυνη δήλωση.

Οι  ανήλικοι ή ενήλικοι συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων-εξοπλισμού κατά την διάρκεια του event/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες / ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι  οφείλουν να δηλώσουν εγκαίρως την ηλεκτρονική εγγραφή τους και να καταθέσουν εγκαίρως τα χρήματα  στις ημερομηνίες που αναφέρονται.

        2. Επίγνωση και αποδοχή αντικειμενικού κινδύνου

Οι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση και αποδέχονται τους ενδεχόμενους κινδύνους που εμπεριέχουν οι εκδρομές/ τα ποδηλατικά ταξίδια/ αθλητικές διοργανώσεις/ προγράμματα/ υπαίθριες δραστηριότητες στη φύση και έχουν την επίγνωση του κινδύνου  της μετακίνησή  τους μέσα σε κεντρικούς κ περιφερειακούς δρόμους ή άλλα χωμάτινα ή πέτρινα τεραίν κλπ.   

Συστήνεται στους συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενους  να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τη διοργανώτρια CYCLING HELLAS  δε θα ζητηθεί ιατρική βεβαίωση, αφού όλοι οι συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι συμμετέχουν/ αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και το δηλώνουν. Σε συγκεκριμένα ποδηλατικά event/ αγώνες η CYCLING HELLAS ζητά απο τους συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενους να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση και οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να το τηρήσουν

        3. Τεχνική Ενημέρωση

Με την έναρξη event/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος, παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες και διεξάγεται αναλυτική τεχνική ενημέρωση.

       4. Ευθύνη της Cycling hellas

Σαν διοργανώτρια επιχείρηση event/ αθλητικών διοργανώσεων/ υπαίθριων δραστηριοτήτων/ προγραμμάτων έχει την υποχρέωση να παρέχει τον αρτιότερο και ασφαλέστερο εξοπλισμό που πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές, να εξασφαλίζει τον αρτιότερο δυνατό σχεδιασμό για ασφαλείς διαδρομές, να παρέχει έμπειρους και εκπαιδευμένους οδηγούς/ συνοδούς/ εκπαιδευτές/ βοηθούς, να ενημερώνει τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε εκτίμηση κινδύνου.   

Η διοργανώτρια CH δεν ευθύνεται για τον τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων ή για τυχόν προβλήματα υγείας, ή για θάνατο οφειλόμενα σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου ή σε πτώση του συμμετέχοντα/ ποδηλάτη/ αθλητή.

Η  διοργανώτρια CH αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων/ ποδηλατών/ αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε όλη τη διαδρομή.

Η διοργανώτρια CH δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τραυματισμό οποιουδήποτε άλλου συμμετέχει στην εκδρομή/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος με οποιαδήποτε ιδιότητα (θεατή, συνοδού, παράγοντα).

Η διοργανώτρια CH αποποιείται κάθε ευθύνη για ατύχημα ή ζημιές που μπορούν να συμβούν πριν, κατά και μετά την δράση με συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αθλητές  μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα.     

Η διοργανώτρια CH δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε απώλεια ή καταστροφή υλικού  και δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές φθορές οποιουδήποτε εξοπλισμού πριν, μετά ή κατά την διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος.

Η διοργανώτρια CH αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης ή αποζημίωσης σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα/ ποδηλάτη/ αθλητή, ή άλλου ατόμου με οποιαδήποτε ιδιότητα

       5. Tροποποίηση  προγράμματος- αναβολή- ματαίωση από την διοργανώτρια επιχείρηση

Η CYCLING HELLAS διατηρεί το δικαίωμα   τροποποίησης της διαδρομής, αναβολής της εκδρομής/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος για μικρό χρονικό διάστημα ή μετάθεσης σε άλλη ημερομηνία ή οριστικής ματαίωσης στις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα ασφαλείας ή για λόγους  ανωτέρας βίας όπως φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, άλλες ανωμαλίες, κ.λ.π.

Σε περίπτωση ακύρωσης της αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος από τη διοργάνωση θα επιστραφεί το 100% του ποσού που καταβλήθηκε από τον συμμετέχοντα/ ποδηλάτη/ αγωνιζόμενο ο οποίος δεν μπορεί να ζητήσει άλλη αποζημίωση.

      6. Ασφαλιστική κάλυψη

Η CYCLING HELLAS συστήνει όλοι οι συμμετέχοντες/ ποδηλάτες/ αγωνιζόμενοι να ασφαλίζονται πριν τη  συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε  event/  αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος.

     7. Κάλυψη και χρήση φωτογραφικού κ άλλου υλικού

Η CYCLING HELLAS διατηρεί το δικαίωμα χωρίς πρόβλημα να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο όπου εμφανίζεται οποιοσδήποτε συμμετέχοντας/ ποδηλάτης/ αθλητής.

     8. Αποδοχή παραπάνω όρων συμμετοχής

Οι κηδεμόνες ανήλικων ή οι ενήλικοι συμμετέχοντες του event/ εκδρομής/ ποδηλατικού ταξιδιού/ αθλητικής διοργάνωσης/ υπαίθριας δραστηριότητας/ προγράμματος αποδέχονται τους παρόντες όρους συμμετοχής και είναι υποχρεωμένοι να τους τηρήσουν.

Όροι συμμετοχής
We use cookies
Χρησιμοποιούμε cookies που μας επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Κάνοντας κλικ στο "Αποδέχομαι" συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies δε θα μπορέσετε να έχετε τη σελίδα με την πλήρη λειτουργικότητά της.